privacy verklaring

Privacyverklaring

PositivEating, praktijk voor eet- en gewichtsproblemen gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62698184, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy verklaring legt uit hoe de diëtist(en) werkzaam voor- en bij PositivEating met persoonsgegevens omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PositivEating persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan de praktijk PositivEating;
 • bezoekers van de website www.positiveating.nl;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van PositivEating;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met PositivEating contact opnemen of van wie de diëtist(en) werkzaam bij PositivEating persoonsgegevens verwerken.

2. Verwerking van persoonsgegevens

PositivEating verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of formulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van PositivEating zijn gegenereerd door het invullen van webformulieren, zoals het IP-adres en het surfgedrag op de website (scrollen, klikken, snelheid van invullen).

3. Doeleinden verwerking

PositivEating verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het goed kunnen uitvoeren van werkzaamheden en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • ICT hosting organisatie(s) om uw gegevens veilig te bewaren;
 • derden die zijn belast met/nodig zijn voor het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite positiveating.nl;
 • het beschermen van de website middels reCAPCHTA om bij het invoeren van digitale formulieren op de website te bepalen of het gaat om een legitieme bezoeker of een spambot. Hierbij wordt een tracing cookie geplaatst.

4. Rechtsgrond

PositivEating verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

PositivEating kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van PositivEating persoonsgegevens verwerken. PositivEating heeft met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

PositivEating deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen (bijvoorbeeld een dringend medische noodzaak) of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. PositivEating deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Bewaren van gegevens

PositivEating bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig is. PositivEating hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

8. Wijzigingen privacy verklaring

PositivEating kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacy verklaring wordt op de website van PositivEating gepubliceerd. Het is verstandig deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9. Beveiliging

PositivEating neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@positiveating.nl.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht PositivEating te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw diëtist. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PositivEating persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw diëtist via info@positiveating.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).