Algemene voorwaarden

       Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.
 2. Verhindering
  Indien de opdrachtgever/ cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.
 3. Intake
  De intake (behandeling) door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek. Naast het gesprek analyseert de diëtist de voedingskundige-, diëtetische-, medische- en verpleegkundige gegevens én stelt een persoonlijk advies op. Deze werkzaamheden vallen onder het individueel (dieet)voorschrift, de client hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.
 4. Beëindigen behandeling
  De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.
 5. Betaling
  De opdrachtgever/ cliënt ontvangt een factuur van PositivEating. De opdrachtgever/ cliënt is zelf betaling verschuldigd. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij de eigen zorgverzekering.
 1. Uitblijven van betaling
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever/ cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever/ cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 2. Incasso
  De diëtist is in het hierboven onder artikel 5 en 6 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.
 3. Verschuldigdheid
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 4. Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 5. Klachten
  PositivEating doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het expertisecentrum voor klachten Quasir via telefoonnummer 085-4874012 of per mail via info@quasir.nl. (website: www.quasir.nl) Als uw klacht dan nog niet is opgelost kunt u het geschil melden bij Stichting Zorggeschil.